JEE Mains & Advanced 2018

IIT JEE (MAINS AND ADVANCED) 2018 RESULTS

S NO ROLL NO STUDENTS NAME COLLEGE S NO ROLL NO STUDENTS NAME COLLEGE
1 67100128 AJAY KRISHNA P IIT MADRAS 7 67101319 GOPIKA SRI NIT KARIKAL
2 67100303 SHYAM V S IT MADRAS 8 67101046 KARTHIGAI NIT KARIKAL
3 67100798 VISHNU PRASATH H NIT TRICHY 9 57100266 KIRUBAGARAN NIT KARIKAL
4 67100662 ARUN MOZHI T NIT KARAIKAL 10 67100702 LOKESH V NIT KARIKAL
5 67101257 ARUNACHALESWAR  S NIT KARIKAL 11 67100060 PRASHIK NAIK NIT KARIKAL
6 67100446 ARVINDH G NIT KARIKAL 12 510407431 DHINAKARAN NIT KARIKAL